o mnie

Witaj, cieszę się, że tu jesteś!

Nazywam się Justyna Czarnecka i prowadzę małą pracownię rękodzielniczą Kierunek Natura. Tworzę świece, woski, tabliczki zapachowe, świece dekoracyjne oraz podgrzewacze z naturalnego wosku sojowego.

Zapraszam Cię do zapoznania się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych (ludzi) w związku z zakupami u mnie oraz moimi usługami.

Mam swój sklep internetowy. Sprzedaję moje produkty korzystając także z ogólnodostępnych serwisów społecznościowych i sprzedażowych w Internecie. Ta polityka prywatności dotyczy przetwarzania przeze mnie danych osobowych we wszystkich tych miejscach, do których należą:

  • https://www.kieruneknatura.eu

  • Instagramie @kierunek.natura

  • Facebooku @kieruneknaturahandmade
  • Etsy https://kieruneknatura.etsy.com

Te miejsca nazywam dalej „Platformą” lub ”Platformami”. Właściciele Platform są jedocześnie współadministratorami Twoich danych osobowych.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja:

Justyna Czarnecka prowadząca działalność nierejestrową w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, adres do doręczeń: ul. Barbackiego 121b/22, 33-300 Nowy Sącz.

Dla większej komunikatywności tekstu, dalej mówię o sobie jako o Administratorze używając 1. osoby liczby pojedynczej „ja”.

kontakt

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twojej prywatności możesz kontaktować się ze mną bezpośrednio na adres: biuro@kieruneknatura.eu.

Informuję, że w związku z brakiem takiego obowiązku, nie wyznaczyłam Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

co mam na myśli, gdy piszę rodo?

Rodo to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady przetwarzania danych: cel, zakres, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Dokonywanie u mnie zakupów i korzystanie z moich usług jest dobrowolne, podobnie jak przekazywanie mi Twoich danych. Pewne dane są jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy między nami i świadczenia usług. Dokonałam analizy związanego z tym ryzyka. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, z zapewnieniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach na wskazanych podstawach prawnych, w wymienionym zakresie i przez podany okres:

1.Obsługa zamówień i umów sprzedaży, w tym kontakt e-mailowy, telefoniczny i przez Platformy lub inne komunikatory, związany z obsługą zamówienia/umowy

podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),

zakres danych – dane niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres-email, numer telefonu, adres do wysyłki, numer zamówienia, numer rachunku bankowego, informacja czy zakup dokonywany jest przez osobę będącą przedsiębiorcą na prawach konsumenta. W przypadku żądania wystawienia faktury VAT dodatkowo: firma, nr NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy,

okres przetwarzania: przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a po jego upływie – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz dla celów księgowych i archiwalnych.

2.Bieżąca obsługa pozostałej poczty e-mail, wiadomości na Platformach, wysyłanych wiadomością SMS i za pośrednictwem innych komunikatorów

podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony cel Administratora, jakim jest odpowiedź na Twoją wiadomość),

zakres danych: adres e-mail/nazwa konta/nick, imię i/lub nazwisko oraz inne dane, które mogą być zawarte w korespondencji. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi,

okres przetwarzania: przez czas wymiany korespondencji, a następnie w celu obrony moich praw – do czasu przedawnienia roszczeń oraz dla celów archiwalnych.

3.Obsługa reklamacji, odstąpienia od umowy

podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny administratora),

zakres danych: dane przekazywane w treści reklamacji/oświadczenia o odstąpieniu od umowy: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, numer rachunku bankowego, numer NIP (jeśli dotyczy). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoznania reklamacji/przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

okres przetwarzania: do czasu zakończenia procedury reklamacji/odstąpienia od umowy oraz upływu terminu na zgłoszenie reklamacji. Następnie dla celów księgowych i archiwalnych.

4.Marketing własny, w tym informowanie o produktach, promocjach, rabatach

podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony cel administratora tj. marketing produktów i usług własnych),

zakres danych: adres e-mail, imię i nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji o moich produktach i usługach),

okres przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania.

5.Obsługa moich profili/kont/stron na Platformach

podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony cel administratora tj. prowadzenie, administrowanie i zarządzanie profilem/stroną/kontem),

zakres danych: nazwa profilu/konta/nick oraz informacje tam zamieszczone jako publiczne. Podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania z mojego profilu/strony/konta na ww. platformach,

okres przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania lub istnienia profilu/konta/strony na Platformie,

Do rozpoczęcia przetwarzania Twoich danych pochodzących z platform dochodzi poprzez zainicjowanie interakcji (np. wciśnięcie przycisku „Obserwuj”/„Lubię to”, wysłanie wiadomości). W każdej chwili możesz zrezygnować ze śledzenia mojego profilu/konta/strony na Platformie przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na danej Platformie,

Ogólne zasady działania poszczególnych platform są ustalane przez ich właścicieli i opisane w ich regulaminach. Zasady ochrony danych przetwarzanych przez platformy są opisane w ich politykach prywatności, do których linki znajdują się w sekcji „Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich).

6.Realizowanie obowiązków podatkowych i księgowych, w tym wystawienie faktury, rachunku i ich przechowywanie

podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny wynikający z przepisów podatkowych i księgowych, w tym o przechowywaniu dokumentów księgowych),

zakres danych – Twoje dane widoczne na fakturze lub rachunku (patrz: pkt 1.). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania moich obowiązków podatkowych i księgowych,

okres przetwarzania: Przez przewidziany prawem czas przechowywania dokumentacji niezbędny do realizacji moich obowiązków podatkowo – księgowych.

7.Spełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek prawny administratora wynikający z przepisów prawa, w tym o ochronie danych osobowych),

zakres danych: imię i nazwisko, inne dane osobowe podane przez Ciebie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji moich obowiązków jako Administratora danych oraz skorzystania przez Ciebie z Twoich uprawnień wynikających z RODO,

okres przetwarzania: do czasu przedawnienia roszczeń związanych z ochroną danych osobowych.

8.Usługa Newslettera

– po udzieleniu zgody na usługę na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony cel administratora tj. informowanie o moich produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach),

zakres danych: imię, adres e-mail, dane o Twojej aktywności w związku zapisem i korzystaniem z Newslettera, w tym dane o Twoich interakcjach z wysyłanymi wiadomościami, zbierane przez system do wysyłki Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newslettera,

okres przetwarzania: Do czasu wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania,

z usługi Newslettera możesz się w każdej chwili wypisać, klikając w służący do tego przycisk na dole każdej wiadomości Newsletter. W przypadku rezygnacji z Newslettera, nie będę już go do Ciebie wysyłać (chyba, że zapiszesz się ponownie). Twoje dane będą jednak dalej przetwarzane w celu obrony moich praw w sytuacji ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usługi (archiwizowanie i przechowywanie dowodów).

9.Archiwizowanie i przechowywanie dowodów

po upływie okresów przetwarzania wskazanych wyżej dla każdego z celów przetwarzania, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów archiwalnych i dowodowych, które będą równe okresowi przedawnienia roszczeń z poszczególnych tytułów,

podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (mój prawnie uzasadniony interes, czyli możliwość wykazania przebiegu poszczególnych czynności oraz obrona moich praw wobec ewentualnych roszczeń i dochodzenie moich praw),

zakres danych: podlegające archiwizacji dane wskazane powyżej przy każdym z celów przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

sposób zbierania danych

Przetwarzam głównie dane, które Ty mi przekazujesz, w tym podane w procesie zawierania i realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług, podczas wymiany korespondencji czy obsługi posprzedażowej. Przetwarzam także publiczne dane kont/profili, z których korzystasz, wchodząc w interakcje ze mną na Platformach.

odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością, przy przetwarzaniu Twoich danych, korzystam z usług świadczonych przez starannie dobrane podmioty trzecie, głównie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z podmiotami, z którymi współpracuję, zawarłam umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązały się one do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Oto ich lista:

  • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – dostawca platform Instagram oraz Facebook, na których prowadzę swoje konto @kierunek.natura oraz stronę (fanpage) @kieruneknaturahandmade,

  • MailerLite Limited Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – system do wysyłki newslettera.

  • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – dostawca platform Instagram oraz Facebook, na których prowadzę swoje konto @kierunek.natura oraz stronę (fanpage) @kieruneknaturahandmade,

 • MailerLite Limited Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – system do wysyłki newslettera,
 •  
 • Etsy Ireland UC, 5th Floor, One Le Pole Square, Ship Street Great, Dublin 8, Irlandia – dostawca platformy sprzedażowej Etsy, na której sprzedaję swoje produkty, prowadząc swój sklep https://kieruneknatura.etsy.com.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności i gdy pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane zleceniobiorcom wspomagającym moją działalność, a także podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych, takim jak służby policyjne, służby bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Korzystam z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym, niektóre Twoje dane mogą być przetwarzane w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Podmioty, z którymi współpracuję, stosują tzw. mechanizmy zgodności, co oznacza, że zapewniają ochronę zgodną z wymogami RODO. Z informacjami na temat ochrony danych osobowych tych podmiotów możesz zapoznać się klikając w odpowiedni link Meta; MailerLite.

Twoje Uprawnienia

Zgodnie z RODO, masz prawo do:

  • otrzymania potwierdzenia o przetwarzaniu danych oraz informacji stanowiących obowiązek informacyjny (art. 15 ust. 1 RODO),

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

  • żądania sprostowania danych,

  • żądania usunięcia danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 RODO),

  • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 18 ust. 1 RODO),

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu zgłoszenia cofnięcia. Nie uprawnia także do żądania usunięcia danych przetwarzanych w celach archiwalnych i dowodowych,

  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia podlegają ograniczeniom, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

W celu realizacji swoich praw, skontaktuj się ze mną, pisząc na adres: biuro@kieruneknatura.eu. W treści wiadomości wskaż żądanie oraz uzasadnij je. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni.

Profilowanie danych

Twoje dane nie będą przetwarzane w celu podjęcia całkowicie zautomatyzowanych decyzji, wywołujących skutki prawne lub istotnie wypływających na Ciebie.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieram dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na mojej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeżeli odwiedzisz stronę logowania, utworzę tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzę dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeżeli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Jak długo przechowuję twoje dane

Kiedy zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywać przez czas nieokreślony. Dzięki temu, jestem w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na mojej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowuję również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

zmiany polityki

Mogę dokonywać zmian w treści tej Polityki prywatności, w szczególności w sytuacji, gdy wymaga tego rozwój mojej działalności, technologii czy zmiany w prawie. Wersje archiwalne polityki prywatności na linktr.ee/kierunek.natura


Data publikacji: 11.08.2022r. Data edycji: 12.01.2024